احساسات غالب

تجربه زیسته و احساسات غالب

عنوان کارگاه آموزشی: تجربه زیسته و احساسات غالب
مقدمه
بخش مهمی از وجود ما احساسات است. احساسات از موقعیت ها و شرایطی برمی آید که ما در آن زیست می کنیم و بر کنشها و رفتارهای فردی و اجتماعی ما تاثیر می گذارد و به آنها جهت می دهد. از آنجایی که شرایط، وجهی عینی دارد و همچنین رفتارها نیز عینیت یافته و قابل مشاهده هستند، پس معموال برای ما ملموس اند اما احساسات می توانند پنهان
عمل کنند و دیده نشوند، یا چنانچه از سطح خودآگاهی مطلوبی برخوردار نباشیم برایمان ناشناخته بمانند. بر این اساس احساسات حلقه مفقوده است و به همین دلیل پرداختن به آن برای هر فرد ضرورت دارد و مهم انگاشته می شود.
در وجود هر یک از ما مجموعه ای از احساسات مثبت و منفی است که از تجربه زیسته ما نشات می گیرد. احساساتی که برای ما معموال ریشه هایش ناشناخته و ناپیداست. بخش مهمی از تجربه زیسته هر یک از ما در مراحل مهم زندگی یعنی کودکی و نوجوانی بوده است و این احساسات نیز از موقعیت ها و اتفاقات مهم زندگی در همین دو مرحله نشات میگیرد.

به هر ترتیب ابهامات احساسی موجب شده تا در موقعیت هایی که به ابراز درست و مناسب احساس نیاز داشته ایم،با ناکامی و ناکارآمدی ابراز آن مواجه شویم، یا کنترل و مدیریت احساسی ما با چالش مواجه شود.
همچنین در مجموعه احساسات هر فرد، احساسی وجود دارد که نسبت به سایر احساسات درونی او پررنگ تر و نمایانتر عمل می کند، به گونه ای که در اکثر موقعیت های زندگی، سایر احساسات و برآیند کنش های احساسی او را تحت تاثیر
خود قرار می دهد. حتی در مواقعی وجود این احساس که آن را از این پس احساس کانونی، مرکزی و هسته ای می نامیم
تعادل احساسی را در ما برهم می زند، از این طریق که باعث سرکوب برخی از احساسات و یا نادیده گرفتن آنها و از طرفی دیگر افراط در برخی دیگر از آنها می شود. پیامدهای این عدم تعادلهای احساسی که بواسطه وجود احساس غالب هر فرد ایجاد می شود، بر موقعیت های مختلف زندگی روزمره و کنش ها و تصمیم گیری های ماست و همچنین عاملی برای زیست نشدن بخش زندگی زیست نشده هر یک از ما می تواند باشد.
هدف از این کارگاه واکاوی احساسات مثبت و منفی است که در هر یک از ما با عنایت به تجربه زیسته مان وجود دارد و این تأمل و واکاوی به صورت گام به گام و از طریق آشنایی با گونه شناسی احساسات و با تمرین های عملی و نوشتاری برای هر جلسه به صورت کار گروهی انجام می گیرد. در ادامه تمرکز بر تجربه های احساسی گروه می شود و از طریق روایتهای گروهی به تحلیل احساسات غالب و ارتباط و تاثیربخشی آنها بر سایر احساسات می پردازیم.

همچنین پس از یافتن ارتباط این احساسات با زندگی زیست شده، به مهارتهای مورد نیاز برای تعادل بخشی احساسی و بهره گیری از آن جهت تحقق زندگی زیست نشده از طریق تمرین های عملی و نوشتاری موثر خواهیم پرداخت.

این کارگاه در دو مرحله برگزار می شود. هر مرحله، شامل چهار جلسه سه ساعته می باشد که عنوان جلسات مرحله
اول عبارتند از:
جلسه اول: گونه شناسی احساسات و آشنایی با احساسات مثبت و منفی و چیستی مفهوم تجربه زیسته
جلسه دوم: شناسایی احساسات مثبت و منفی از طریق مرور بر تجربه های احساسی در روند تجربه زیسته
جلسه سوم: واکاوی احساسات غالب و ارتباط آنها با موقعیت های تجربه زیسته و زندگی زیست نشده به شکل گروهی
جلسه چهارم: تعیین احساسات غالب مشترک گروه و یادگیری مهارتها و روشهای مورد نیاز در شناخت، ابراز و مدیریت
صحیح آنها

عنوان جلسات مرحله دوم به شرح ذیل است:
جلسه پنجم: یادگیری مهارتها و روشهای مورد نیاز در شناخت، ابراز و مدیریت صحیح احساسات غالب مشترک گروه
(احساساتی که در بررسی های مرحله اول کارگاه فراوانی داشته و در پایان آن تعیین شده است)

جلسه ششم: یادگیری مهارتها و روشهای مورد نیاز در شناخت، ابراز و مدیریت صحیح احساسات غالب مشترک گروه
(احساساتی که در بررسی های مرحله اول کارگاه فراوانی داشته و در پایان آن تعیین شده است)

جلسه هفتم: تمرین عملیاتی و موقعیتی مهارتها و روش های آموخته شده در جلسات قبلی به هدف تعادل بخشی
احساسی و بهره گیری از آنها در زیستن زندگی زیست نشده (تبدیل مانع و تهدید به فرصت به صورت کامال عملیاتی )

جلسه هشتم: تمرین عملیاتی و موقعیتی مهارتها و روش های آموخته شده در جلسات قبلی به هدف تعادل بخشی
احساسی و بهره گیری از آنها در زیستن زندگی زیست نشده (تبدیل مانع و تهدید به فرصت به صورت کامال عملیاتی)

درباره ی ما

ما در سایت خود اطلاعات لازم درباره ی انواع مفاهیم روانشناسی از جمله تجربه های زیسته و یا آرکیتایپ و شخصیت شناسی در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید با این مفاهیم آشنا شوید.و یا برای آشنایی با مفاهیمی چون سفر قهرمانی در علم روانشناسی و سایه شخصیت به سایت ما مراجعه نمایید  و با کنترل گره های روانی و عقده ها و یا تجربه زیسته به کمال شخصیتی برسید

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید