درباره ما

رستگاران روشنی وجود

مهري كيقباد، متولد خرداد ١٣٤٦، كارشناس روانشناسي ، ازسال ١٣٦٧ در زمينه آنتالوژي دوره هاي متعددي را پشت سرگذاشته و تا سال ١٣٧٥درزمينه ارتباطات فردي، وروابط فعاليت نموده.

در سال ١٣٨٥ دوره نجوم( آسترالوژي) را به پايان رسانده و درسال ١٣٩٥ درزمينه ارتباطات، مهارتهاي زندگي، روانشناسي تحليلي، مشاوره فردي، تدريس در باشگاه زنان عرصه آگاهي فعالیت نموده است.

علاوه بر آن با فعالیت در مدارس ابتدايي و با برگزاري دوره هاي خودشناسي تجربیات و کارنامه کاری خود را پربار تر نموده است.