روانشناسی کودک

روانشناسی کودک

کنترل امور را داشته باشید، برای دنیای کودکان خود مرزهایی را ایجاد کنید و در آن محدوده اجازه دهید فرزندانتان آسوده به کشف دنیای جدیدش پردازد.به آنها استقلال دهید:به فرزندان خود اجازه دهید کارهای خود را خودشان انجام بدهند: لباس‌هایشان را بپوشند ،اسباب بازی هایشان را جمع کنند، بشقاب شان را بردارند و..