مدیریت ضمیر ناخودآگاه

مدیریت ضمیر ناخودآگاه

برای اینکار باید به چند اصل توجه کرد :کنترل کردن احساسات و افکار خود، یافتن ارزش های درونی خود، عملکرد خود را بر پایه و اولویت اصلی زندگی قرار دادن،مدیریت خواسته ها